Met ingang van 1 januari 2022 is het Zorg Prestatiemodel ingevoerd

Het ZPM betekent: één bekostiging (met één set aan regels) voor de generalistische basis-ggz, gespecialiseerde ggz, de langdurige ggz en de forensische zorg. Het ZPM is gebaseerd op prestaties die worden afgeleid van setting, beroep, soort en duur consult. Het ZPM kent generieke prestaties.

Download hier de patiënten folder voor het ZPM

Tarieven per 1 januari 2024 Basis GGZ

Jeugdzorg, -psychologische/pedagogische zorg aan jeugdigen (tot 18 jaar) en hun ouders - wordt m.i.v. 1 jan. 2015 vergoed door de gemeente waar het kind woont.

Psychologische zorg aan volwassenen (18 jaar en ouder) wordt vergoed door de zorgverzekeraar waarbij u bent aangesloten, vanuit het basispakket. Het eigen risico wordt eerst aangesproken, voordat vergoeding plaatsvindt.
Er zijn met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor jeugdzorg is een contract afgesloten met de gemeenten Gooi- en Vechtstreek, Utrecht Stad en Utrecht Zuid-Oost. Een verwijzing door een (huis)arts is noodzakelijk om de zorg vergoed te krijgen, zowel voor de gemeenten als voor de zorgverzekering. Vergoeding door de zorgverzekeraar vindt slechts plaats als de huisarts heeft geconstateerd dat er sprake is van een (vermoeden van een) DSM V stoornis.
Een consult duurt 45 minuten, een e-mail consult: 15 tot max. 30 minuten, telefonisch consult: max. 15 minuten. Een afspraak afzeggen kan tot 24 uur van te voren; indien dit binnen die 24 uur gebeurt wordt de afspraak in rekening gebracht.


SUPERVISIE:

SUPERVISIE: 100,- euro per uur, individueel. Bij twee of meer supervisanten is dit € 80,- per supervisant. Supervisie is mogelijk individueel, in tweetallen, of in groepen van maximaal 4 personen, voor de volgende opleidingen/aantekeningen: N.I.P. diagnostiek, N.V.O. diagnostiek, N.V.O. orthopedagoog generalist, N.I.P. kinder- en jeugd, opleiding tot g.z. psycholoog.

Wachttijden

De wachttijd voor een intake/advies gesprek is 2, max. 3 weken; Daarna is de wachttijd voor (vervolg )behandeling meestal 2 weken.
Na het intakegesprek kunt u binnen een week besluiten of u door wilt gaan; de start van de behandeling zal dan binnen 2 weken plaatsvinden.
Mocht de wachttijd voor een intake langer zijn dan aangegeven op de website, dan zal in overleg met cliënt en evt. huisarts worden gekeken of doorverwijzing naar een andere GGZ instelling wenselijk is.

Hulp bij Crisis

Als er sprake is van een crisissituatie kunt u op werkdagen contact opnemen met de praktijk. In de avonden en in de weekends kunt u met de huisartsenpost contact opnemen.

Wat is zorgvraagtypering ?

Zie tekst hieronder.

Wat is zorgvraagtypering ?

Elke patiënt is uniek. Maar verschillende patiënten hebben wel gemeenschappelijke kenmerken. Een diagnose moet wel gesteld worden, maar zegt weinig over hoeveel zorg iemand nodig heeft. De zorgvraagtypering is een indeling van groepen patiënten aan de hand van de hoeveelheid en de ernst van hun klachten en problemen.

De zorgvraagtypering wordt gedaan door de regiebehandelaar. Hiervoor gebruikt hij een vragenlijst genaamd HoNOS+. Deze vragenlijst wordt door de behandelaar zelf ingevuld aan de hand van de klachten en problemen van de patiënt.

Op basis van de antwoorden op de HONOS+ bepaalt de regiebehandelaar welk zorgvraagtype het beste bij uw klachten en problemen past. Dat geeft informatie over de verwachte behandelinzet en dit moet ook op de factuur van de behandeling vermeld worden.

De zorgvraagtypering is niet hetzelfde als het behandelplan.
Het behandelplan geef weer welke behandeling er met u afgesproken wordt op grond van uw diagnose en de doelen die u samen met de behandelaar afspreekt. Tijdens de behandeling zal uw behandelaar bij tussentijdse evaluaties opnieuw de HoNOS+ invullen. Op basis daarvan zal gekeken worden of de behandeling bijgesteld moet worden en of de behandeling wellicht beëindigd kan worden. Uiteraard gebeurt dit altijd in afstemming met u.

Waarom een nieuw model?
Het huidige systeem in de ggz is niet transparant. Het is voor veel patiënten moeilijk te begrijpen wat er op de factuur staat en er wordt vaak pas na meer dan een jaar een rekening gestuurd. Ook is het systeem te complex en vergt het te veel administratie van behandelaren.

Hoe werkt het zorgprestatiemodel?

Het nieuwe model voor de ggz heet het zorgprestatiemodel. De naam zegt het al: het fundament van het zorgprestatiemodel bestaat uit prestaties.
Deze prestaties zijn herkenbaar voor iedereen en ze weerspiegelen de daadwerkelijk geleverde zorg.
De tarieven sluiten aan op wie de behandeling uitvoert en de plek waar de behandeling plaatsvindt.
Het zorgprestatiemodel is transparant: de prestaties zijn duidelijk en overzichtelijk en zijn een feitelijke weergave van de zorg die u gekregen heeft.
De prijzen sluiten aan bij de geleverde zorg die u heeft gekregen. Factoren zoals het beroep van persoon die de behandeling uitvoert, de duur van elk consult, de plek waar de zorg plaatsvindt, wegen allemaal mee in het bepalen van de prijs voor de geleverde zorg.
Voor behandelaren betekent het nieuwe model minder administratie. Zij hoeven geen minuten meer te registreren en de regels en controles zijn eenvoudiger.

En zowel voor patiënt als voor de behandelaar is er sneller inzicht in de kosten. Daarvoor hoeft niet meer gewacht te worden tot het einde van een traject, want de prestaties zijn niet meer gekoppeld aan een langer lopend traject, maar aan een dag. Er kan dus ook veel sneller gedeclareerd worden.

Wat verandert er op de rekening?

U kunt op de rekening van de behandelaar en op het overzicht van de zorgverzekeraar precies zien wanneer en door wie u behandeld bent en voor hoelang. De rekening bevat herkenbare informatie die u gemakkelijk kunt controleren. U krijgt de rekening ook sneller. Zo weet u eerder welke kosten zijn gemaakt en of u eigen risico moet betalen.

Op de rekening staat vanaf 1 januari 2022 ook de zorgvraagtypering.
Uw zorgverzekeraar krijgt rekeningen van uw behandelaar op basis van zorgprestaties en gaat dus zorgprestaties vergoeden. U kunt deze zorgprestaties terugvinden in de digitale omgeving van uw zorgverzekeraar. Als uw eigen risico moet worden aangesproken, gebeurt dit ook op basis van zorgprestaties.
Op 1 januari 2022 gaat het nieuwe zorgprestatiemodel in. Dit vraagt veel aanpassingen aan computersystemen, zowel bij uw behandelaar als bij de zorgverzekeraars.

Welke prestaties kunnen er op de rekening staan?

Op de rekening staan zorgprestaties. In de vrijgevestigde setting zijn vier verschillende zorgprestaties mogelijk:
Het tarief voor deze prestaties is afhankelijk van het beroep van uw behandelaar en de duur van het consult.
Bij groepstherapie speelt daarnaast de groepsgrootte een rol.
Er zijn aparte tarieven voor de vrijgevestigde ggz. De tarieven zijn dus anders (en vaak lager) dan de tarieven voor ggz in een instelling. De tarieven zijn landelijk vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit.

Praktijktgooi in
Hilversum en Utrecht

In de praktijk wordt gewerkt vanuit de gedachte dat ieder mens streeft naar vervulling van drie basisbehoeften: competentie, autonomie en relatie.

Openingsuren

Maandag-vrijdag 9:00 - 17:00
Zaterdag : op afspraak                    
Zondag : gesloten
info@praktijktgooi.nl
Contact: Hilversum 035 6281903
Contact: Utrecht 030 2733450